PreventieConsult

PreventieConsult

Diabetes, hart- en vaatziekten en nierschade..

Loop ik risico?

U kunt uw risico vaak zelf verlagen. Neem nu een belangrijke eerste stap:

Doe de Risicotest

Algemene Gebruiksvoorwaarden voor bezoekers van www.testuwrisico.nl en www.testuwleefstijl.nl

 1. Samenwerkingspartners PreventieConsult CMR zijn intellectueel eigenaar van www.testuwrisico.nl en de diverse daarmee samenhangende producten, diensten, merk- en domeinnamen. Uitgezonderd is de vragenlijst van de Risicotest waarvan het auteursrecht berust bij het VU Medisch Centrum te Amsterdam. Gebruik en verveelvoudiging is niet toegestaan zonder toestemming van de rechthebbende.
 2. Samenwerkingspartners PreventieConsult CMR zijn intellectueel eigenaar van www.testuwleefstijl.nl en de diverse daarmee samenhangende producten, diensten, merk- en domeinnamen. Daarbij zijn de Samenwerkingspartners PreventieConsult CMR en het NIPED gezamenlijk intellectueel eigenaar van de Leefstijltest op www.testuwleefstijl.nl.
 3. De websites www.testuwrisico.nl en www.testuwleefstijl.nl vormen samen het platform ‘elektronisch PreventieConsult CMR’ (verder genoemd “het platform”).
 4. Door het platform, de Risicotest, de Leefstijltest en/of gerelateerde diensten te bezoeken en te gebruiken, stemt u in met deze algemene voorwaarden, de privacy verklaring, copyright voorwaarden, disclaimer en overige voorwaarden en bepalingen, zoals gepubliceerd op het platform. Als u niet instemt met één of meer voorwaarden of bepalingen, maakt u dan geen gebruik van het platform.
 5. De inhoud van het platform wordt aan gebruiker geleverd ter informatie en voor zijn/haar persoonlijk gebruik en mag op geen enkele andere wijze worden gebruikt, gekopieerd, gedistribueerd, gemodificeerd, verzonden, verkocht of anderszins aan anderen dan gebruiker zelf beschikbaar worden gesteld.
 6. Voor het inloggen op de Leefstijltest is autorisatie door het platform vereist. Geautoriseerde toegang tot het platform is uitsluitend bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het platform mag uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor aan de gebruiker autorisatie is verleend.
 7. De gebruiker van het platform is verantwoordelijk voor alle activiteiten binnen zijn/haar account en dient het account-password geheim te houden. De gebruiker dient de Samenwerkingspartners PreventieConsult CMR onmiddellijk in kennis te stellen van eventueel (vermoeden van) misbruik van het account via info@testuwleefstijl.nl.
 8. Samenwerkingspartners PreventieConsult CMR gaan er voor hun dienstverlening vanuit dat de gebruiker de vragen zo nauwkeurig mogelijk en naar eer en geweten beantwoordt.
 9. Samenwerkingspartners PreventieConsult CMR gebruiken de persoonsgegevens die op het platform zijn ingevuld uitsluitend voor het verrichten van hun eigen dienstverlening en stellen die niet aan derden beschikbaar, tenzij ze daartoe rechtens zijn verplicht. De geanonimiseerde gezondheidsgegevens worden door Samenwerkingspartners PreventieConsult CMR gebruikt voor de continue evaluatie en optimalisatie van hun diensten. Tevens kunnen deze geanonimiseerde gegevens beschikbaar worden gesteld voor wetenschappelijk onderzoek.
 10. De Samenwerkingspartners PreventieConsult CMR en het NIPED aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele directe of indirecte schade, in welke vorm dan ook, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van informatie, producten of diensten die op of via www.testuwrisico.nl en www.testuwleefstijl.nl worden aangeboden.
 11. De gebruiker vrijwaart de Samenwerkingspartners PreventieConsult CMR en het NIPED van alle aanspraken van derden die direct of indirect verband houden met het gebruik van het elektronisch PreventieConsult CMR of onderdelen daarvan.
 12. De Samenwerkingspartners PreventieConsult CMR en het NIPED doen er alles aan om klachten te voorkomen. Voor het geval een gebruiker een klacht wil indienen dan kan deze worden gestuurd naar info@testuwrisico.nl of info@testuwleefstijl.nl.
 13. De Samenwerkingspartners PreventieConsult CMR zijn bevoegd om deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zonder nadere aankondiging te wijzigen. Eventuele wijzigingen met betrekking tot www.testuwrisico.nl worden direct van kracht. Eventuele wijzigingen met betrekking tot www.testuwleefstijl.nl worden voor de gebruiker van kracht vanaf het moment dat gebruiker over de wijzigingen wordt geïnformeerd door een melding bij het inloggen.
 14. Op alle geschillen met betrekking tot of verband houdende met het bezoek aan www.testuwrisico.nl en www.testuwleefstijl.nl en het gebruik van het elektronisch PreventieConsult CMR, het gebruik, uitleg of toepassing van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

Comments are closed.